اشتراك خبرنامه‌
پست الكترونيكي:

اخبار مرتبط با كنكور

28/03/1387

تاريخ‌، محل‌ و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ داوطلبان‌آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1387 اعلام شد

اطلاعيه سازمان سنجش در خصوص تاريخ‌، محل‌ و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ داوطلبان‌آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1387 منتشر شد.

ضمن آرزوي موفقيت براي خواهران و برادران داوطلبي كه درآزمون سراسري سال 1387 ثبت نام نموده اند، بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند كه كارتهاي ورود به جلسه براي كليه داوطلبان آزمون سراسري سال 1387درروزهاي دوشنبه 3/4/1387 و سه شنبه 4/4/1387 براساس مندرجات بند " ب " اين اطلاعيه در حوزه‌هاي توزيع كارت مندرج در جداول شماره 2 و 3 توزيع مي‌گردد.

 

الف - محل توزيع كارت

محل توزيع كارت ورودبه جلسه آزمون كليه داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي وفني ، علوم تجربي ،علوم انساني ،هنروزبانهاي خارجي برمبناي شهرستان محل اقامت فعلي آنان كه دربند 37 تقاضانامه ثبت نام ، مشخص كرده اند به شرح جدول شماره 1 مي‌باشد.

 

ب - نحوه توزيع كارت و تاريخهاي توزيع آن

كارتهاي ورود به جلسه آزمون كليه داوطلبان در گروههاي آزمايشي علوم رياضي وفني ،علوم تجربي ، علوم انساني ،هنروزبانهاي خارجي باتوجه به جدول شماره 2 (به جز شهرستان‌هاي تهران و شميرانات ) در حوزه‌هاي سراسر كشوروبراساس سال تولد آنان توزيع مي‌گردد. لذا كليه داوطلبان شركت كننده در آزمون ، لازم است باتوجه به سال تولدخود درتاريخ‌هاي تعيين شده ، شخصا"براي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون به حوزه‌هاي ذيربط (حوزه‌هاي مندرج در جدول شماره 2)مراجعه نمايند.

1-نحوه توزيع كارت ورود به جلسه آزمون سراسري سال 87 داوطلبان مندرج در جدول شماره 2 (به جز داوطلبان گروههاي آزمايشي پنج گانه شهرستانهاي تهران و شميرانات ) براساس سال تولد آنان به شرح زير مي‌باشد:

1-1- كليه خواهران و برادران متولد سال 1369 و سالهاي بعدازآن از ساعت 7 لغايت 12 روز دوشنبه 3/4/1387.

2-1- كليه خواهران و برادران متولد سال 1368 از ساعت 14 (2 بعدازظهر) لغايت 19 روز دوشنبه 3/4/1387.

3-1- كليه خواهران و برادران متولد سالهاي 1366 و 1367 از ساعت 7 لغايت 12 روز سه شنبه 4/4/1387.

4-1- كليه خواهران و برادران متولد سال 1365 و سالهاي قبل ازآن از ساعت 14 (2 بعدازظهر) لغايت 19 روز سه شنبه 4/4/1387.

2-كليه خواهران و برادراني كه محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت نام ، يكي از شهرستانهاي تهران ويا شميرانات مي‌باشد، لازم است براساس سال تولد وشماره شناسنامه و باتوجه به جدول شماره 3 براي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون به حوزه‌هاي مربوط مراجعه نمايند.

تذكر مهم : آن دسته از داوطلباني كه محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت نام ، يكي از بخشهاي چايپاره (كد 159)شهرستان خوي ، امام زاده «بادرود» (كد 246) شهرستان نطنز، باغ بهادران (كد 237) شهرستان لنجان، بخش برخوار (كد 214) شهرستان برخوار و ميمه، برخوار مركزي (كد 215) شهرستان برخوار و ميمه ، بوئين و مياندشت (كد227) شهرستان فريدن ، خوروبيابانك (كد242) شهرستان نائين ، ميمه (كد216) شهرستان برخوار و ميمه ،بدره (كد 255) شهرستان دره شهر، هليلان (كد 263) شهرستان شيروان و چرداول، ملكشاهي (كد264) شهرستان مهران ، خارك (كد267) شهرستان بوشهر، چهاردانگه (كد289) شهرستان اسلام شهر، كهريزك (كد302) شهرستان ري ، قدس (كد 311) شهرستان شهريار، گلستان (كد298) و بوستان (كد 300)شهرستان رباط كريم ، قرچك (كد323) شهرستان ورامين ، ملارد (كد 312) شهرستان شهريار، كيار (كد332) شهرستان شهركرد، بشرويه (كد351) شهرستان فردوس ، بجستان (كد409) شهرستان گناباد، جغتاي (كد392) شهرستان سبزوار، جلگه زاوه (كد375) شهرستان تربت حيدريه ، جوين (كد393) شهرستان سبزوار ، زبرخان (كد418) شهرستان نيشابور، راز و جرگلان (كد 424) شهرستان بجنورد، بندرامام خميني (ره ) (كد 452)شهرستان بندرماهشهر، هويزه (كد465) شهرستان دشت آزادگان، شيبكوه (كد 581) شهرستان فسا، ميمند (كد 585) شهرستان فيروزآباد ، اوز (كد593) شهرستان لارستان، بيرم (كد 595) شهرستان لارستان، جويم (كد596) شهرستان لارستان ، اشكنان (كد 602) شهرستان لامرد، رستم (كد612) شهرستان ممسني ، زرقان (573) شهرستان شيراز، سروستان (كد574) شهرستان شيراز،كربال (كد575) شهرستان شيراز، كوار(كد 576)شهرستان شيراز، گراش (598) شهرستان لارستان، آباده طشك (كد619) شهرستان ني ريز، انار(كد688)شهرستان رفسنجان ، رابر (كد674) شهرستان بافت ، نرماشير(كد682) شهرستان بم، باشت (كد761) شهرستان گچساران، چرام (كد755) و لنده (كد757) شهرستان كهكيلويه ، گاليكش (كد782)شهرستان مينودشت ، گميشان (كد769) شهرستان تركمن ، كلاچاي (كد805) شهرستان رودسر، بندپي شرقي (كد857) شهرستان بابل ، چمستان (كد893) شهرستان نور ، شيرگاه (كد884) شهرستان سوادكوه ، عباس آباد (كد870) شهرستان تنكابن ،فريدون كنار(كد864) شهرستان بابلسر، كلاردشت (كد876) شهرستان چالوس ، مياندورود(كد883) شهرستان ساري ، بيابان(كد944) شهرستان ميناب و كيش (كد925) شهرستان بندرلنگه مي‌باشد و در يكي از گروههاي آزمايشي علوم رياضي وفني ، علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر و يا زبانهاي خارجي شركت كرده اند بايدبراي دريافت كارت ورود به جلسه امتحان خود به ترتيب به بخشهاي چايپاره شهرستان خوي ،امامزاده (بادرود) شهرستان نطنز، باغ بهادران شهرستان لنجان ، برخوار شهرستان برخوار و ميمه، برخوار مركزي شهرستان برخواروميمه ، بوئين و مياندشت شهرستان فريدن ، خور و بيابانك شهرستان نائين ، ميمه شهرستان برخوار و ميمه ، بدره شهرستان دره شهر، هليلان شهرستان شيروان و چرداول، ملكشاهي شهرستان مهران، خارك شهرستان بوشهر، چهاردانگه شهرستان اسلامشهر، كهريزك شهرستان ري، قدس شهرستان شهريار، گلستان شهرستان رباط كريم ،قرچك شهرستان ورامين ، ملارد شهرستان شهريار، كيار شهرستان شهركرد، بشرويه شهرستان فردوس ، بجستان شهرستان گناباد،جغتاي شهرستان سبزوار، جلگه زاوه شهرستان تربت حيدريه ، جوين شهرستان سبزوار، زبرخان شهرستان نيشابور، راز و جرگلان شهرستان بجنورد، بندرامام خميني (ره ) شهرستان بندرماهشهر، هويزه شهرستان دشت آزادگان، شيبكوه شهرستان فسا، ميمند شهرستان فيروزآباد، اوز شهرستان لارستان، بيرم شهرستان لارستان، جويم شهرستان لارستان ، اشكنان شهرستان لامرد، رستم شهرستان ممسني ، زرقان شهرستان شيراز، سروستان شهرستان شيراز، كربال شهرستان شيراز، كوار شهرستان شيراز، گراش شهرستان لارستان، آباده طشك شهرستان ني ريز، انارشهرستان رفسنجان ، رابر شهرستان بافت ، نرماشير شهرستان بم، باشت شهرستان گچساران ، چرام و لنده شهرستان كهكيلويه ، گاليكش شهرستان مينودشت ، گميشان شهرستان تركمن ،كلاچاي شهرستان رودسر، بندپي شرقي شهرستان بابل ،چمستان شهرستان نور، شيرگاه شهرستان سوادكوه ، عباس آبادشهرستان تنكابن ، فريدون كنارشهرستان بابلسر، كلاردشت شهرستان چالوس ، مياندورود شهرستان ساري ، بيابان شهرستان ميناب و كيش شهرستان بندرلنگه مراجعه نمايند.

 

ج - مدارك مورد نياز براي دريافت كارت ورودي

براي دريافت كارت ورودبه جلسه آزمون مدارك زير مورد نياز است :

  • كارت ملي يا شناسنامه عكسدار و يا كارت شناسايي معتبر عكسدار كه حاوي مشخصات فردي داوطلب باشد.

تذكر مهّم : براي داوطلباني كه مدارك ثبت نام آنان باتوجه به ضوابط عمومي واختصاصي آزمون سراسري سال 1387 (ازلحاظ نوع مدرك تحصيلي و...) باطل و قبلا" نيز باآنها مكاتبه شده است ، كارت ورود به جلسه آزمون صادرنشده وتوصيه مي‌شود ازمراجعه به حوزه‌هاي توزيع كارت خودداري نمايند.

 

د- تذكرهاي مهم

1-كارت ورود به جلسه آزمون باارائه كارت ملي ويا شناسنامه عكسدار و يا هرنوع كارت شناسايي معتبر عكسدار منحصرا" به شخص داوطلب تسليم خواهدشد ولذا از تسليم كارت ورودي به غير داوطلب خودداري مي‌شود.

2 -رعايت شئونات اسلامي ، بويژه پوشش اسلامي براي كليه داوطلبان به هنگام دريافت كارت ورودي و شركت در آزمون الزامي است.

3-در روي كارت ورودي نام خانوادگي ،نام ، جنس، سال تولد، شماره شناسنامه ،محل تولد،گروه آزمايشي ، زبان امتحاني، دين ، محل اخذ مدرك سال ماقبل ديپلم ، شماره دانش آموزي ، سال و محل اخذ مدرك ديپلم ، عنوان ديپلم ،سال و محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي ، عنوان دوره پيش دانشگاهي، سهميه ، نوع معلوليت ،علاقه مندي به رشته‌هاي پيام نورو موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي ، متقاضي بورسيه كارمندي يا آموزگاران ، بهياران ، علاقه مندي به گروههاي هنر و زبانهاي خارجي، داراي مدرك كارداني و همچنين معدل كتبي ديپلم ، محل آزمون ، شماره پرونده و زمان برگزاري آزمون درج گرديده است.

4-درخصوص مشخصات شناسنامه اي (شامل نام خانوادگي ، نام ، سال تولد، شماره شناسنامه )، سهميه ، عنوان ديپلم يا عنوان مدرك پيش دانشگاهي ، نام محل اخذ ديپلم وسال ماقبل آن ، معدل كتبي ديپلم (معدل امتحانات نهايي سال سوم متوسطه)، نام محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي ، علاقه مندي به رشته‌هاي پيام نور، موسسات غير انتفاعي و غيردولتي ، استفاده از بورسيه آموزگاران يا بهياران ، كارمندي ، شهرستان محل تولد، مدرك كارداني و شماره دانش آموزي درصورت مشاهده اختلاف در هريك از مواردمذكور باآنچه كه در كارت تقاضانامه ثبت نامي درج نموده ايد، از كارت ورودي فتوكپي تهيه و در فتوكپي دور مورد يا موارد مربوط راخط بكشيد وصحيح آن را با خط خوانا و بدون قلم خوردگي باخودكارقرمز در بالاي آن بنويسيد وفتوكپي مربوط را به نماينده سازمان سنجش  آموزش كشور مستقر در حوزه  توزيع كارت  تحويل  نماييد. بديهي است اين موارد پس از برگزاري آزمون در سازمان سنجش آموزش كشور با توجه  به  مدارك  بررسي و اصلاح خواهد شد.

5- چنانچه تفاوتي بين درج نام گروه آزمايشي ، دين ، زبان خارجي امتحاني ، جنس ، علاقه مندي به شركت در گروه آزمايشي هنر وگروه آزمايشي زبانهاي خارجي با آنچه كه در فرم تقاضانامه ثبت نام درج نموده ايدومندرجات كارت ورودي مشاهده نموديد،سريعا" به واحد رفع نقص مستقر در حوزه توزيع كارت مراجعه و مورد يا موارد را گزارش دهيد و موضوع را پي گيري نماييد تاقبل از برگزاري آزمون باتوجه به مدارك ، برحسب مورد اقدام گردد.

6ـ براي آن دسته از داوطلبان شركت كننده در گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم تجربي ، علوم انساني و زبانهاي خارجي كه علاقه مندي خود را براي شركت در آزمون گروه آزمايشي هنر باگذاشتن علامت در رديف 40 تقاضانامه اعلام داشته اند، كارت ورود به جلسه آزمون هنر نيز جداگانه صادر گرديده است . اين دسته ازداوطلبان لازم است كارت ورود به جلسه آزمون هنر را نيز علاوه بر كارت ورود به جلسه گروه آزمايشي مربوط ازموزعين كارت ورودي دريافت دارند. بديگرسخن براي اين قبيل داوطلبان دو كارت ورود به جلسه صادرشده است كه لازم است هر دوكارت ورود به جلسه را از باجه ذيربط به همراه ساير مدارك دريافت نمايند.

7ـ براي آندسته از داوطلبان شركت كننده در گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ،علوم انساني و هنر كه علاقه مندي خود را براي شركت در آزمون گروه آزمايشي زبانهاي خارجي نيز با گذاشتن علامت در رديف 41 تقاضانامه مشخص كرده اند، كارت ورود به جلسه آزمون زبانهاي خارجي نيز صادرگرديده است . اين دسته ازداوطلبان لازم است كارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمايشي زبانهاي خارجي را نيز علاوه بر كارت گروه آزمايشي مربوط ازموزعين كارت ورودي دريافت دارند. به ديگر سخن براي اين قبيل از داوطلبان دو كارت ورود به جلسه صادر شده است كه لازم است هر دو كارت ورود به جلسه را از باجه ذيربط به همراه ساير مدارك دريافت نمايند.

8ـ براي آندسته از داوطلبان شركت كننده در گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني كه علاقه مندي خود را براي شركت در گروه هنر و همچنين گروه زبانهاي خارجي با علامتگذاري در رديفهاي 40 و 41 تقاضانامه مشخص كرده اند، سه كارت ورود به جلسه (يك كارت مربوط به گروه آزمايشي اصلي علوم رياضي و فني يا علوم تجربي و يا علوم انساني و دو كارت ديگر به ترتيب براي گروه هنر و زبانهاي خارجي ) صادر شده است . اين قبيل ازداوطلبان بايد هر سه كارت ورودي را از موزع ذيربط به همراه ساير مدارك دريافت دارند.

9ـ به داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه گروه آزمايشي علوم انساني كه عنوان گواهينامه دوره پيش دانشگاهي نظام جديد آنان علوم و معارف اسلامي مي‌باشد و باتوجه به ضوابط ، لازم بوده است علاوه بر دروس اختصاصي گروه مذكــور ،درس اصول و عقايد و فقه را نيز امتحان دهند توصيه اكيد مي‌شود كه به مندرجات دفترچه راهنما كه بهمراه كارت ورودي دريافت خواهند داشت توجه نمايند. وضعيت چنين داوطلباني كه باتوجه به ضوابط (از لحاظ نوع گواهينامه دوره پيش دانشگاهي )، لازم است درس اصول و عقايد و فقه را امتحان دهند دقيقا" در دفترچه راهنماي شركت درآزمون مشخص شده است .

10ـ براي آن دسته از داوطلباني كه يكي از بندهاي 1يا2 يا 3 يا 4 و يا 5 رديف 16 تقاضانامه ثبت نام را علامتگذاري نموده و مدرك مورد تاييد از سازمان بهزيستي را نيز در زمان ثبت نام براي سازمان سنجش ارسال نموده اند در مقابل عنوان معلوليت در كارت ورودي ، نوع معلوليت درج شده است .چنانچه داوطلبي يكي ازبندهاي مذكورراعلامتگذاري ومدرك موردتاييدرانيز ارسال نموده ولي در كارت ورود به جلسه وي عنوان معلوليت مشخص نشده ، لازم است مراتب را سريعا" به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در واحد رفع نقص اطلاع دهد تا قبل ازبرگزاري آزمون وضعيت وي مشخص گردد.

11-داوطلبان مشمول هريك از بندهاي 5، 6 ، 7، 8، 9 و يا 10 فوق ، لازم است قبل از برگزاري آزمون وضعيت خود رامشخص كرده باشند ، بديهي است درحين اجراي آزمون و بعداز آن اقدامي انجام نخواهد شد.

12- از آنجا كه براساس ضوابط آزمون سراسري سال 1387 منحصرا" آن دسته از داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه كه داراي مدرك پيش دانشگاهي بوده و يا دانش آموز دوره پيش دانشگاهي مي‌باشند، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري بوده اند،بنابراين آن دسته از داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه كه به دوره پيش دانشگاهي راه نيافته اند، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1387 نمي باشند و بديهي است درصورت شركت در آزمون از گزينش نهايي حذف خواهند شد.

13- به داوطلبان توصيه مي‌شود كه مندرجات دفترچه راهنمايي كه به همراه كارت ورودي دريافت خواهند داشت ، دقيقا" مطالعه نمايند و چنانچه علاقه مند به انتخاب رشته يا رشته‌هاي داراي شرايط خاص متمركز( رشته هايي كه نياز به مصاحبه يامعاينه ويامصاحبه ومعاينه دارد) باشند، از قبل ضوابط آنها را دقيقا" مطالعه وباتوجه به دستورالعمل‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي مذكور، شماره مورد وياموارد (حداكثر 2 مورد)مربوط رادر پشت كارت ورودي يادداشت نموده تا به هنگام برگزاري آزمون، علاقه مندي خود را به انتخاب رشته يا رشته‌هاي مذكور با پركردن مستطيل يا مستطيلهاي مقابل مورد ياموارد مورد نظر تعيين شده در پاسخنامه ، بامداد سياه نرم پررنگ براساس كدهاي يادداشتي در پشت كارت ورودي ، اقدام نمايند.

14ـ آن دسته از داوطلباني كه سهميه غير از مناطق بر روي كارت ورود به جلسه آنان درج گرديده است، سهميه درج شده بر اساس تاييد سهميه توسط ارگان ذيربط مي‌باشد. بديهي است هريك از متقاضيان سهميه غير از مناطق كه سهميه آنان مورد تاييد قرار نگرفته است و به ديگر سخن سهميه مناطق بر روري كارت ورود به جلسه آنان درج شده است بايد به ارگان مربوطه مراجعه و نسبت به تهيه فرم مخصوص اقدام و فرم سهميه تاييد شده را توسط پست پيشتاز به نشاني تهران– صندوق پستي 1314-15875 سازمان سنجش آموزش كشور– اداره ثبت نام به نحوي ارسال نمايند كه حداكثر تا تاريخ 15/4/87 تحويل سازمان گردد. در غيراينصورت ايندسته از داوطلبان با سهميه مناطق گزينش خواهند شد. ضمناً توضيحات لازم در بند 6 صفحه 6 دفترچه راهنماي شركت در آزمون كه همراه با كارت ورود به جلسه تحويل داوطلبان مي‌شود، درج گرديده است.

 

قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

ماده 5- تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه‌هاي حافظه دار.

ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل :

1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.

هـ- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.

و- هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز-افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.

تبصره- آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.

ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريا ل تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.

ماده 8– ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.

ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.

ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.

ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.

ماده 12- هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.

تبصره- در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
درخاتمه اضافه مي‌نمايد كه واحد پاسخگويي غيرحضوري آزمون سراسري سال 1387 براي كليه داوطلبان همه روزه حتي درروزهاي تعطيل از ساعت 8 الي 12 و از ساعت 13 الي 17 آماده پاسخگويي به سوالات مي‌باشد . لذا داوطلبان درصورت نياز مي‌توانند با شماره تلفنهاي 99-88923595 به طور مستقيم (واحد پاسخگويي غيرحضوري آزمون سراسري سال 1387) با روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور تماس حاصل نمايند.

براي مشاهده جدول شماره 1 اينجا را كليك كنيد

براي مشاهده جدول شماره 2 اينجا را كليك كنيد

براي مشاهده جدول شماره 3 اينجا را كليك كنيد

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

 

منبع: سازمان سنجش آموزش كشور

موضوع: توزيع كارت كنكور

امتياز: 3.7 تعداد رأي: 10

امتياز دهيد:

نظرات:

24/04/1388 ساعت 08:54
سعيد:
تاريخ توزيع كارت ورود به جلسه امتحان كارشناسي ارشد ۱۳۸۸ مرداد ماه كي است؟ ممنون


25/04/1387 ساعت 11:33
پيام پوداث:
متشكرم ولي سر بسته بود


21/04/1387 ساعت 18:10
آزيتا .ن:
خبراي جديد را پس كي ميزنيد


02/04/1387 ساعت 21:08
سعيد كربلايي جعفر:
واقعآ خسته نباشيد


01/04/1387 ساعت 21:54
علي محقق :
بسيار ناقص بود


31/03/1387 ساعت 13:34
مريم زاهدي:
بسيار متشكرم از اطلاعات مفيد وكامل شما


نام شما: *
نظر شما: *
حاصل عمليات: ۸ - ۳ =

بسياري از افرادي كه خبر فوق را خوانده‌اند، به اين اخبار نيز علاقمند بوده‌اند:


اخبار مرتبط:


آموزشگاه‌ها مدارس دبيران ناشران كتاب‌ها اخبار مقاله‌ها سايت‌هاي مرتبط اخبار همكاران
صفحه‌ي اصلي درباره‌ي ما تماس با ما جست و جو نظرات پرسش‌هاي متداول تعرفه‌ي آگهي